::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑   วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ::
 
   เลขที่ : สนภ. (ว) ๓๕๖/๒๕๖๑    (ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา)
 
   เลขที่ : สนภ. (ว) ๓๕๖/๒๕๖๑    (ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๖๒/๒๕๖๑    (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๖๓/๒๕๖๑    (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๖๔/๒๕๖๑    (รองศาสตราจารย์บุญมั่น  ธนาศุภวัฒน์)
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๖๕/๒๕๖๑    (คณบดีคณะครุุศาสตร์)
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๖๖/๒๕๖๑    (คณบดีคณะเกษตรศาสตร์)
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๖๗/๒๕๖๑    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์