::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑   วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑  ::
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๗๕/๒๕๖๑    (คณบดีคณะครุศาสตร์)
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๗๖/๒๕๖๑    (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล)
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๗๗/๒๕๖๑    (ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุภาพร  พงศ์ธรพฤกษ์)
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๗๘/๒๕๖๑    (ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.อนันต์   แย้มเยื้อน)
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๗๙/๒๕๖๑    (คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๘๐/๒๕๖๑    (คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ)
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๘๑/๒๕๖๑    (คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
 
   เลขที่ : สนภ. ๐๐๗/๒๕๖๒    (คณะกรรมการพิทจารณาตำแหน่งทางวิชาการ)
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๐๐๘/๒๕๖๒    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤดา  ชุ่มจันทร์จิรา)
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๐๐๘/๒๕๖๒    (ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา)
 
   เลขที่ : สนภ. ๐๑๑/๒๕๖๒    (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)
 
   เลขที่ : สนภ. ๐๑๒/๒๕๖๒    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ๐๑๔/๒๕๖๒    (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล)
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์