::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑   วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑  ::
 
   เลขที่ : สนภ. ว  ๐๖๐/๒๕๖๑    (คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ)
 
   เลขที่ : สนภ. ว  ๐๖๐/๒๕๖๑    (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล)
 
   เลขที่ : สนภ. ๐๖๑/๒๕๖๑    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วีระพล  คงนุ่น)
 
   เลขที่ : สนภ. ๐๖๒/๒๕๖๑    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนภูมิ  เฟื่องเพียร)
 
   เลขที่ : สนภ. ๐๖๓/๒๕๖๑    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาศิริ  เขตปิยรัตน์)
 
   เลขที่ : สนภ. ๐๗๕/๒๕๖๑    (ผู้อำนวยการพัฒนานักศึกษา)
 
   เลขที่ : สนภ. ๐๗๖/๒๕๖๑    (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล)
 
   เลขที่ : สนภ. ว  ๐๗๗/๒๕๖๑    (ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา)
 
   เลขที่ : สนภ. ว  ๐๗๗/๒๕๖๑    (อาจารย์  ดร.ชิชญาสุ์  ช่างเรียน  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ๐๗๘/๒๕๖๑    (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)
 
   เลขที่ : สนภ. ๐๗๙/๒๕๖๑    (อาจารย์สมเกียรติ  จิระวงศ์เสถียร)
 
   เลขที่ : สนภ. ๐๘๐/๒๕๖๑    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ๐๘๑/๒๕๖๑    ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา)
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์