::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑   วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑  ::
 
   เลขที่ : สนภ. ๐๑๐/๒๕๖๑    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ๐๘๙/๒๕๖๑    (ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)
 
   เลขที่ : สนภ. ๐๙๐/๒๕๖๑    (คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๐๒/๒๕๖๑    (คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๐๓/๒๕๖๑    (คณะกรรมการยกร่าง  ข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย)
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๑๐๔/๒๕๖๑    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดา  ชุ่มจันทร์จิรา  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๑๐๔/๒๕๖๑    (ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๐๕/๒๕๖๑    (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๐๖/๒๕๖๑    (คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๐๗/๒๕๖๑    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ชัชภูมิ  สีชมภู  ผู้ช่วยอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๐๘/๒๕๖๑    (ผู้ิำนวยการกองนโยบายและแผน)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๐๙/๒๕๖๑    (ผู้อำนวยการการกองบริหารงานบุคคล)
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์