::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑   วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑  ::
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๓๘/๒๕๖๑    (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๓๙/๒๕๖๑    (คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ)
 
   เลขที่ : สนภ. ๐๔๐/๒๕๖๑    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุทธินี  กล่อมแสร์)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๔๑/๒๕๖๑    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พิชัย  ใจกล้า  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๔๕/๒๕๖๑    (อธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๔๖/๒๕๖๑    (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล)
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๑๔๙/๒๕๖๑    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤดา  ชุ่มจันทร์จิรา  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๑๔๙/๒๕๖๑    (ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๕๐/๒๕๖๑    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ชัชภูมิ  สีชมภู  ผู้ช่วยอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๕๑/๒๕๖๑    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์