::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑   วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ::
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๗๒/๒๕๖๑    (คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๗๓/๒๕๖๑    (คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๗๔/๒๕๖๑    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี/ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๗๕/๒๕๖๑    (อาจารย์สมเกียรติ  จิระวงศ์เสถียร)
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๑๘๔/๒๕๖๑    (ผู้ช่วยศาสตราจารยกฤดา ชุ่มจันทร์จิรา รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๑๘๔/๒๕๖๑    (ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๘๕/๒๕๖๑    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๑๘๖/๒๕๖๑    (คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์