::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑   วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ::
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๙๙/๒๕๖๑    (เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน
 
   เลขที่ : สนภ. ๒๐๐/๒๕๖๑    (ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา)
 
   เลขที่ : สนภ. ๒๐๐/๒๕๖๑    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤดา  ชุ่มจันทร์จิรา)
 
   เลขที่ : สนภ. ๒๐๑/๒๕๖๑    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๒๐๒/๒๕๖๑    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๒๐๒/๒๕๖๑    (หัวหน้างานคลัง)
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๒๐๒/๒๕๖๑    (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์