::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑   วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ::
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๒๑๗/๒๕๖๑    (ผู้อำนวยการกองบริหารงารบุคคล)
 
   เลขที่ : สนภ. ๒๑๘/๒๕๖๑    (ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.วจี  ปัญญาใส)
 
   เลขที่ : สนภ. ๒๑๙/๒๕๖๑    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิศักดิ์  พรหมฝาย)
 
   เลขที่ : สนภ. ๒๒๑/๒๕๖๑    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรษา จิตต์มั่น)
 
   เลขที่ : สนภ. ๒๓๒/๒๕๖๑    (คณะกรรมการจัดทำแผนการปรับปรุงโครงสร้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๒๓๓/๒๕๖๑    (ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา)
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๒๓๓/๒๕๖๑    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤดา  ชุ่มจันทร์จิรา  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ๒๓๔/๒๕๖๑    (ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต)
 
   เลขที่ : สนภ. ๒๓๕/๒๕๖๑    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ๒๓๖/๒๕๖๑    (อธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ๒๓๗/๒๕๖๑    (เลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์)
 
   เลขที่ : สนภ. ๒๓๘/๒๕๖๑    (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล)
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์