::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑   วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑  ::
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๒๕๒/๒๕๖๑    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๒๕๒/๒๕๖๑    (ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา)
 
   เลขที่ : สนภ. ๒๕๓/๒๕๖๑    (คณบดีคณะครุศาสตร์)
 
   เลขที่ : สนภ. ๒๕๔/๒๕๖๑    (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 
   เลขที่ : สนภ. ๒๕๕/๒๕๖๑    (คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
 
   เลขที่ : สนภ. ๒๕๖/๒๕๖๑    (คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ)
 
   เลขที่ : สนภ. ๒๖๓/๒๕๖๑    (อธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ๒๖๔/๒๕๖๑    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์