::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑   วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑  ::
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๓๐๔/๒๕๖๑    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๓๐๔/๒๕๖๑    (ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา)
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๐๕/๒๕๖๑    (คณบดีคณะครุศาสตร์)
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๐๖/๒๕๖๑    (คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ี)
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๒๑/๒๕๖๑    (คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๒๒/๒๕๖๑    (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๒๓/๒๕๖๑    (คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๒๔/๒๕๖๑    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์