::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒   วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒  ::
 
   เลขที่ : สนภ. ว  ๐๓๕/๒๕๖๒    (ผู้ช่วยศาสตาจารย์กฤดา  ชุ่มจันทร์จิรา  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ว  ๐๓๕/๒๕๖๒    (ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา)
 
   เลขที่ : สนภ. ๐๓๖/๒๕๖๒    (คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
 
   เลขที่ : สนภ. ๐๓๗/๒๕๖๒    (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)
 
   เลขที่ : สนภ. ๐๓๘/๒๕๖๒    (คณบดีคณะวิทยาการจัดการ)
 
   เลขที่ : สนภ. ๐๓๙/๒๕๖๒    (ผู้อำนวยการนโยบายและแผน)
 
   เลขที่ : สนภ. ๐๔๐/๒๕๖๒    (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล)
 
   เลขที่ : สนภ. ๐๔๑/๒๕๖๒    (คณบดีคณะครุศาสตร์)
 
   เลขที่ : สนภ. ๐๔๒/๒๕๖๒    (คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๐๔๓/๒๕๖๒    (คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ)
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๐๔๓/๒๕๖๒    (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล)
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๐๔๔/๒๕๖๒    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ปฏิพัทธิ์  ถนอมพงษ์ชาติ)
 
   เลขที่ : สนภ. ๐๔๕/๒๕๖๒    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์