::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒   วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒  ::
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๑๕/๒๕๖๒    (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล)
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๑๖/๒๕๖๒    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์เทพ  จันทร์สันเทียะ)
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๑๗/๒๕๖๒    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชกร  ลาภมาก)
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๒๐/๒๕๖๒    (คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ)
 
   เลขที่ : สนภ. ว  ๓๓๖/๒๕๖๒    (ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา)
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๓๗/๒๕๖๒    (คณบดีคณะครุศาสตร์)
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๓๘/๒๕๖๒    (คณบดีคณะวิทยาการจัดการ)
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๓๙/๒๕๖๒    (คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๔๐/๒๕๖๒    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชภูมิ  สีชมภู  ผู้ช่วยอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๔๑/๒๕๖๒    (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๔๕/๒๕๖๒    (เลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์