::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒   วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ::
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๕๗/๒๕๖๒    (คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ)
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๕๘/๒๕๖๒    (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล)
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๓๖๕/๒๕๖๒    (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี  สัตยาภรณ์  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๓๖๕/๒๕๖๒    (ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา)
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์