::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒   วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒  ::
 
   เลขที่ : สนภ. ๐๑๒/๒๕๖๓    (เลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๐๑๓/๒๕๖๓    (รองศาสตาจารย์ ดร.สุภาวิณี  สัตยาภรณ์  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๐๑๓/๒๕๖๓    (ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา)
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๐๑๔/๒๕๖๓    (คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ)
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๐๑๔/๒๕๖๓    (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล)
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์