::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒   วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ::
 
   เลขที่ : สนภ. ๐๖๗/๒๕๖๒    (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)
 
   เลขที่ : สนภ. ว  ๐๘๔/๒๕๖๒    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤดา  ชุ่มจันทร์จิรา  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ว  ๐๘๔/๒๕๖๒    (ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา)
 
   เลขที่ : สนภ. ๐๘๕/๒๕๖๒    (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)
 
   เลขที่ : สนภ. ๐๘๖/๒๕๖๒    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชภูมิ  สีชมภู  ผู้ช่วยอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ๐๘๗/๒๕๖๒    (คณบดีคณะครุศาสตร์)
 
   เลขที่ : สนภ. ๐๘๘/๒๕๖๒    (คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
 
   เลขที่ : สนภ. ๐๘๙/๒๕๖๒    (คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ)
 
   เลขที่ : สนภ. ๐๘๙/๒๕๖๒    (คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
 
   เลขที่ : สนภ. ๐๙๐/๒๕๖๒    (ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ยุพิน  เถื่อนศรี)
 
   เลขที่ : สนภ. ๐๙๑/๒๕๖๒    (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๐๐/๒๕๖๒    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์