::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒   วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒  ::
 
   เลขที่ : สนภ. ว  ๑๑๖/๒๕๖๒    (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล)
 
   เลขที่ : สนภ. ว  ๑๑๖/๒๕๖๒    (คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๑๗/๒๕๖๒    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา รุจิเมธาภาส)
 
   เลขที่ : สนภ. ว  ๑๑๘/๒๕๖๒    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤดา  ชุ่มจันทร์จิรา  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ว  ๑๑๘/๒๕๖๒    (ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๑๙/๒๕๖๒    (คณบดีคณะครุศาสตร์)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๒๐/๒๕๖๒    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์