::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒   วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒  ::
 
   เลขที่ : สนภ. ว  ๑๓๑/๒๕๖๒    (คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ)
 
   เลขที่ : สนภ. ว  ๑๓๑/๒๕๖๒    (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๓๒/๒๕๖๒    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันยบูรณ์   ถาวรวรรณ์)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๓๓/๒๕๖๒    (อาจารย์อุษณีย์   มากประยูร)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๓๕/๒๕๖๒    (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๑๔๖/๒๕๖๒    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤดา   ชุ่มจันทร์จิรา   รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๑๔๖/๒๕๖๒    (ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา)
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๑๔๗/๒๕๖๒    (ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ)
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๑๔๘/๒๕๖๒    (คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและผลงานในตำแหน่งคณบดี / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชภูมิ สีชมภู)
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์