::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒   วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒  ::
 
   เลขที่ : สนภ. ว  ๑๕๓/๒๕๖๒    (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)
 
   เลขที่ : สนภ. ว  ๑๕๓/๒๕๖๒    (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)
 
   เลขที่ : สนภ. ว  ๑๕๙/๒๕๖๒    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวรรณ ปาลาศ)
 
   เลขที่ : สนภ. ว  ๑๕๙/๒๕๖๒    (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๖๐/๒๕๖๒    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๖๑/๒๕๖๒    (คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๖๖/๒๕๖๒    (คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๑๖๗/๒๕๖๒    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤดา  ชุ่มจันทร์จิรา  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๑๖๗/๒๕๖๒    (ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๖๘/๒๕๖๒    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๖๙/๒๕๖๒    (คณบดีคณะครุศาสตร์)
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์