::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒   วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒  ::
 
   เลขที่ : สนภ. ว  ๑๗๘/๒๕๖๒    (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล)
 
   เลขที่ : สนภ. ว  ๑๗๘/๒๕๖๒    (คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ)
 
   เลขที่ : สนภ. ว  ๑๘๒/๒๕๖๒    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์  อ้นมอย)
 
   เลขที่ : สนภ. ว  ๑๘๖/๒๕๖๒    (ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ)
 
   เลขที่ : สนภ. ว  ๑๘๗/๒๕๖๒    (ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา)
 
   เลขที่ : สนภ. ว  ๑๘๗/๒๕๖๒    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤดา  ชุ่มจันทร์จิรา  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๘๘/๒๕๖๒    (ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๘๙/๒๕๖๒    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์