::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒   วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ::
 
   เลขที่ : สนภ. ว  ๒๐๖/๒๕๖๒    (ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา)
 
   เลขที่ : สนภ. ว  ๒๐๖/๒๕๖๒    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ๒๐๗/๒๕๖๒    (คณบดีวิทยาลัยน่าน)
 
   เลขที่ : สนภ. ๒๐๘/๒๕๖๒    (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)
 
   เลขที่ : สนภ. ๒๐๙/๒๕๖๒    (คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
 
   เลขที่ : สนภ. ๒๑๐/๒๕๖๒    (คณบดีคณะวิทยาการจัดการ)
 
   เลขที่ : สนภ. ๒๑๑/๒๕๖๒    (ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป)
 
   เลขที่ : สนภ. ๒๑๒/๒๕๖๒    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี แสงอุทัย ผู้ช่วยอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ๒๑๓/๒๕๖๒    (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)
 
   เลขที่ : สนภ. ๒๑๔/๒๕๖๒    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์