::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒   วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒  ::
 
   เลขที่ : สนภ. ๒๓๘/๒๕๖๒    (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 
   เลขที่ : สนภ. ว  ๒๓๙/๒๕๖๒    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ว  ๒๓๙/๒๕๖๒    (ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา)
 
   เลขที่ : สนภ. ว  ๒๔๓/๒๕๖๒    (คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ)
 
   เลขที่ : สนภ. ว  ๒๔๓/๒๕๖๒    (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล)
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์