::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒   วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒  ::
 
   เลขที่ : สนภ. ๒๗๐/๒๕๖๒    (คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ)
 
   เลขที่ : สนภ. ว  ๒๘๙/๒๕๖๒    (ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา)
 
   เลขที่ : สนภ. ว  ๒๙๐/๒๕๖๒    (คณบดีคณะครุศาสตร์)
 
   เลขที่ : สนภ. ว  ๒๙๑/๒๕๖๒    (คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
 
   เลขที่ : สนภ. ว  ๒๙๒/๒๕๖๒    (คณบดีคณะวิทยาการจัดการ)
 
   เลขที่ : สนภ. ว  ๒๙๓/๒๕๖๒    (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)
 
   เลขที่ : สนภ. ว  ๒๙๔/๒๕๖๒    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์