::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓   วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓  ::
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๐๑๒/๒๕๖๓    (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล)
 
   เลขที่ : สนภ. ๐๓๕/๒๕๖๓    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์