::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓   วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓  ::
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๓๐๔/๒๕๖๓   (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล)
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๐๕/๒๕๖๓    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์