::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓   วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓  ::
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๓๑๐/๒๕๖๓   (เลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย)
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๓๒๒/๒๕๖๓   (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี  สัตยาภรณ์  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๓๒๒/๒๕๖๓   (ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา)
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๒๓/๒๕๖๓   (คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๒๔/๒๕๖๓   (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๒๕/๒๕๖๓   (คณบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๒๖/๒๕๖๓   (คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๒๗/๒๕๖๓   (ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการการทำงาน)
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๒๘/๒๕๖๓   (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์