::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓   วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ::
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๓๘/๒๕๖๓   (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๓๙/๒๕๖๓   (เลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย)
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๔๐/๒๕๖๓   (คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ)
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๓๕๔/๒๕๖๓   (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี  สัตยาภรณ์ รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๕๕/๒๕๖๓   (คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและผลงานในตำแหน่งคณบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๕๗/๒๕๖๓   (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์