::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓   วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓  ::
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๐๐๗/๒๕๖๓   (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี  สัตยาภรณ์  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ๐๐๘/๒๕๖๓   (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุึคคล)
 
   เลขที่ : สนภ. ๐๐๙/๒๕๖๓   (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๓๗๔/๒๕๖๓   (คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ)
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๗๕/๒๕๖๓   (คณบดีวิทยาลัยน่าน)
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๗๖/๒๕๖๓   (คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ)
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๗๗/๒๕๖๓   (ผู้อำนวยการกอบนโยบายและแผน)
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๗๘/๒๕๖๓   (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล)
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๗๙/๒๕๖๓   (หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน)
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์