::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓   วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ::
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๐๔๗/๒๕๖๓    (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล)
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๐๔๗/๒๕๖๓    (คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ)
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๐๖๐/๒๕๖๓    (ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา)
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๐๖๐/๒๕๖๓    (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ๐๖๑/๒๕๖๓    (คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
 
   เลขที่ : สนภ. ๐๖๒/๒๕๖๓    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชภูมิ สีชมภู ผู้ช่วยอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ๐๖๓/๒๕๖๓    (อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ สุจริต รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ๐๖๔/๒๕๖๓    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์