::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓   วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓  ::
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๐๘๑/๒๕๖๓    (คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ)
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๐๘๑/๒๕๖๓    (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล)
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๐๘๔/๒๕๖๓    (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี  สัตยาภรณ์  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๐๘๔/๒๕๖๓    (ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา)
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๐๘๔/๒๕๖๓    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชภูมิ สีชมภู ผู้ช่วยอธิการบดี)
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์