::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓   วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓  ::
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๐๘๖/๒๕๖๓    (คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ)
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๐๙๙/๒๕๖๓    (ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา)
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๐๙๙/๒๕๖๓    (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี  สัตยาภรณ์  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๑๐๐/๒๕๖๓    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชภูมิ สีชมภู ผู้ช่วยอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๐๑/๒๕๖๓    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์