::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓   วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓  ::
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๐๗/๒๕๖๓    (คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๐๘/๒๕๖๓    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ เกิดโต)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๐๙/๒๕๖๓    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๑๐/๒๕๖๓    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ หนูเมือง)
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๑๐๗/๒๕๖๓    (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล)
     เลขที่ : สนภ. ว ๑๑๓/๒๕๖๓    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกฤทัย ฉัตรชัยเดช)
     เลขที่ : สนภ. ว ๑๑๔/๒๕๖๓    (คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ)
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์