::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓   วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓  ::
 
   เลขที่ : สนภ. ว. ๑๒๙/๒๕๖๓   (คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๕๙/๒๕๖๓   (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๖๐/๒๕๖๓    (ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๖๑/๒๕๖๓    (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๑๕๘/๒๕๖๓    (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ.ว. ๑๕๘ /๒๕๖๓    (ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๖๒/๒๕๖๓   (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์