::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓   วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓  ::
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๘๖/๒๕๖๓   (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๘๗/๒๕๖๓    (คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๘๘/๒๕๖๓    (ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ จังหวัดแพร่)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๘๙/๒๕๖๓    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ.๑๙๐ /๒๕๖๓    (คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ)
   เลขที่ : สนภ.๑๙๒ /๒๕๖๓    (คณบดีวิทยาลัย)
   เลขที่ : สนภ.๑๙๓ /๒๕๖๓    (ผู้อำนวยการบริหารงานบุคคล)
   เลขที่ : สนภ.๑๙๔ /๒๕๖๓    (ผู้อำนวยการบริหารงานบุคคล)
   เลขที่ : สนภ. ว ๑๘๕ /๒๕๖๓   (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รองอธิการบดี)
   เลขที่ : สนภ. ว ๑๘๕ /๒๕๖๓   (ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา)
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์