::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓   วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓  ::
 
   เลขที่ : สนภ. ๒๔๕/๒๕๖๓       (คณบดีคณะครุศาสตร์)
 
   เลขที่ : สนภ. ๒๔๖/๒๕๖๓       (คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)
 
   เลขที่ : สนภ. ๒๔๗/๒๕๖๓      (คณบดีคณะวิทยาการจัดการ)
 
   เลขที่ : สนภ. ๒๔๙/๒๕๖๓       (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๒๔๔ /๒๕๖๓    (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รองอธิการบดี)
   เลขที่ : สนภ. ว ๒๔๔ /๒๕๖๓   (ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา)
 
 
 
 
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์