::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓   วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓  ::
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๒๖๓/๒๕๖๓   (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล)
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๒๖๓/๒๕๖๓    (คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ)
 
   เลขที่ : สนภ. ๒๖๔/๒๕๖๓    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิชญาสุ์  ช่างเรียน  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ๒๖๕/๒๕๖๓    (รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์  อินทุวงศ์)
 
   เลขที่ : สนภ. ๒๗๘/๒๕๖๓    (อาจารย์ ดร.พิสุทธิ์  ศรีจันทร์)
 
   เลขที่ : สนภ. ๒๗๙/๒๕๖๓    (หัวหน้าสำนักงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 
   เลขที่ : สนภ. ๒๙๙/๒๕๖๓    (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๐๐/๒๕๖๓    (คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และผลงานในตำแหน่งคณบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๓๐๑/๒๕๖๓    (ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา)
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๓๐๑/๒๕๖๓    (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี  สัตยาภรณ์  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๐๒/๒๕๖๓    (หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน)
 
   เลขที่ : สนภ. ๓๐๓/๒๕๖๓    (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์