::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔   วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔  ::
 
   เลขที่ : สนภ. ๐๓๘/๒๕๖๔   (คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ)
 
   เลขที่ : สนภ. ๐๔๐/๒๕๖๔   (รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาวิณี  สัตยาภรณ์  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ๐๔๑/๒๕๖๔   (นายสุธี  อยู่ยิ้ม  หัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา)
 
   เลขที่ : สนภ. ๐๔๒/๒๕๖๔   (ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 
   เลขที่ : สนภ. ๐๔๓/๒๕๖๓   (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
   
   
   
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์