::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔   วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  ::
 
   เลขที่ : สนภ. ๐๕๖/๒๕๖๔   (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี  สัตยาภรณ์  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ๐๖๓/๒๕๖๔   (คณบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ๐๖๖/๒๕๖๔   (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ๐๖๗/๒๕๖๔   (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์