::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔   วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔  ::
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๐๙๖/๒๕๖๔   (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๑๐๘/๒๕๖๔   (คณบดีคณะวิทยาการจัดการ)
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๑๐๙/๒๕๖๔   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  ใจกล้า รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๑๐/๒๕๖๔   (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๑๑/๒๕๖๔   (คณบดีคณะครุศาสตร์)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๑๒/๒๕๖๔   (คณบดีคณะวิทยาการจัการ)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๑๓/๒๕๖๔   (หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๑๔/๒๕๖๔   (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์