::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔   วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔  ::
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๓๓/๒๕๖๔   (คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๓๔/๒๕๖๔   (ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.อำนาจ  บุญอนนท์)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๓๖/๒๕๖๔   (กองบริหารงานบบุคล)
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๑๔๔/๒๕๖๔   (ผู้ช่วยศาสตรา์จารย์ ดร.พิชัย  ใจกล้า  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๔๕/๒๕๖๔   (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๔๖/๒๕๖๔   (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๔๗/๒๕๖๔   (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์