::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔   วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ::
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๗๓/๒๕๖๔   (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๗๔/๒๕๖๔   (อาจารย์ ดร.ปกรณ์  เข็มมงคล)
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๑๗๕/๒๕๖๔   (ผู้ช่วยศาสตรา์จารย์ ดร.พิชัย  ใจกล้า  รองอธิการบดี)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๗๖/๒๕๖๔   (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๗๗/๒๕๖๔   (หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน)
 
   เลขที่ : สนภ. ๑๗๘/๒๕๖๔   (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
   
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์