::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔   วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔  ::
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๒๒๐/๒๕๖๔   (ผู้ช่วยศาสตรา์จารย์ ดร.พิชัย  ใจกล้า  รองอธิการบด)
 
   เลขที่ : สนภ. ๒๒๑/๒๕๖๔   (หัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา)
 
   เลขที่ : สนภ. ๒๒๓/๒๕๖๔   (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์