::   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔   วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔  ::
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๒๓๕/๒๕๖๔   (หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน)
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๒๕๐/๒๕๖๔   (คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ)
 
   เลขที่ : สนภ. ๒๕๒/๒๕๖๔   (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)
 
   เลขที่ : สนภ. ๒๕๓/๒๕๖๔   (คณบดีคณะวิทยาการจัดการ)
 
   เลขที่ : สนภ. ๒๕๔/๒๕๖๔   (คณบดีวิทยาลัยน่าน)
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๒๖๖/๒๕๖๔   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ใจกล้า)
 
   เลขที่ : สนภ. ว ๒๖๗/๒๕๖๔   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  มิ่งฉาย  รองอธิการบดี)
   
   
   
   
   
 มติสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์