|  การบริหารงานวิชาการ  |
 
      ::  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  ๒๕๖๓  ::
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย  การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๖๓
 
 
      ::  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  ๒๕๖๑  ::
     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย  การพิจารณาตำแหน่งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  พ.ศ.๒๕๖๑
   
 
      ::  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  ๒๕๕๙  ::
     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย  การบริหารงานวิจัย   พ.ศ.๒๕๕๙
     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย  การกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตร์จารย์  รองศาสตราจารย์
           และศาสตราจารย์   พ.ศ.๒๕๕๙
 
 
      ::  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  ๒๕๕๘  ::
    
 
 
      ::  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  ๒๕๕๗  ::
     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย  หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง  การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง  และการตัดโอนตำแหน่ง
        พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗
     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย  หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง  การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง  และการตัดโอนตำแหน่ง
        ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗
 
 
 
      ::  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  2556 ::
     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหารงานวิจัย  พ.ศ. ๒๕๕๖
     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2556
     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น  พ.ศ. ๒๕๕๖
            -   เอกสารแนบท้ายข้อบังคับ  ๑  
         -   เอกสารแนบท้ายข้อบังคับ  ๒  
            -   เอกสารแนบท้ายข้อบังคับ  ๓  
         -   เอกสารแนบท้ายข้อบังคับ  ๔  
            -   เอกสารแนบท้ายข้อบังคับ  ๕  
            -   เอกสารแนบท้ายข้อบังคับ  ๖  
 
 
      ::  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  2555 ::
     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การจัดการระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. 2555
 
 
      ::  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  2554 ::
 
 
      ::  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  2553 ::
   
   
      ::  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  2552 ::
     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
         และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2552
     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2552
     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การจัดตั้งภาควิชาในคณะ พ.ศ. 2552
     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย ชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2552
   
   
      ::  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  2551 ::
     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2551
   
   
      ::  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  2550 ::
     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานสายวิชาการ พ.ศ. 2550
     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
   
   
      ::  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  2549 ::
     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ว่าด้วย  การพิจารณาตำแหน่งวิชาการ พ.ศ. 2549
   
   
      ::  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ปี  2548 ::